Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS - Юрія Федьковича «затверджую»


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.

^ Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

^ Сприяючий характер діяльності студента

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

82-89

В

4 (добре)

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

^ Не зараховано

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом^ ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

 1. Горчаков Г.И. Строительные материалы. М., Высшая школа, 1982, 352с.

 2. Кривенко П.В. Будівельні матеріали. К., Вища школа, 1993, 389 ст.

 3. Баженов Ю.М. Технология бетона. М., Высшая школа, 1987, 395с.

 4. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы. К., Вища школа, 1989, 420ст.

 5. Комар А.Г., Баженов Ю.М., Сулименко Л.М. Технология производства строительных материалов. М., Высшая школа, 1990.- 408ст.

 6. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. М., Высшая школа, 1983, 487ст.

 7. Болдырев А.С. Строительные материалы. Справочник. М., Стройиздат, 1989, 567ст.

 8. Рыбьев И.А. Общий курс строительных материалов. М., Высшая школа, 1987, 583ст.

 9. Виробництво будівельних матеріалів. Лісопильні роботи, виготовлення столярних і залізобетонних виробів, базальтового волокна та асфальтобетону. К., Тов. Комплекс Віта, 1996, 605ст.

 10. Виробництво будівельних матеріалів. Видобуток і переробка каменю, виготовлення глиняної та силікатної цегли, вапна і керамзиту. К., Тов. Комплекс Віта, 1995, 605ст.

 11. Опєкунов В.В. Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активних сировинних компонентів. К., Академперіодика, 2001, 216ст.

 12. Кривенко П.В. та інші. Будівельне матеріалознавство: Підручник.-К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006.-704с.


Додаткова література


1. Современные композиционные материалы /Под ред. Л.Браутмана, Р.Крока.-М.: Мир, 1970.- 672 с.

2. Структура и свойства композиционных материалов / К.И. Портной, СЕ. Сали-беков и др. - М.: Машиностроение, 1979.- 255 с.

3. Горшков B.C., Тимашев В.В., Савельев Г.Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. - М.: Высш. шк., 1981. — 334 с.

4. Композиционные материалы. Справочник /Под ред. Д.М.Карпиноса - К.: Наукова думка, 1985.- 592 с.

5. Мчедлов-Петросян О.П. Химия неорганических строительных материалов.-М: Стройиздат, 1988.- 303 с.

6. Вознесенский В.А., Иванов И.П., Николов И.И. Компьютерное материало­ведение.- К.: Будівельник, 1989.- 240 с.

7. Соломатов В.И., Выровой В.Н. и др. Композиционные строительные мате­риалы пониженной материалоемкости.- К: Будівельник, 1991.- 144 с.

8. Грушко И.М., Королев И.Б., Борщ И.М., Мищенко Г.М. Дорожно-строительные материалы.- М.: Транспорт, 1991.- 357 с.

9. Roy D. М. Advanced Cement Systems Including CBS, DSP, MDF /9-th ICCC, vol.1, 1992.- S. 357-380.

10. Горшков B.C., Осокин А.П., Калитина М.А. Химическая технология поли­минеральных композиционных материалов. — М.: 1998. - 250 с.

11. Neville A.M. Wlasciwosci betonu, wydanie 4, Krakow, 2000.- 874 s. 12.Рыбьев И.А. Строительное материаловедение: Учеб. пособие для строит.

спец. вузов.- М.: Высш. шк., 2002.- 701 с.

ІЗ.Ушеров-Маршак А.В. Калориметрия цемента и бетона. Избранные труды.-

Харьков: Факт, 2002.- 180 с. И.Горбунов Г.И. Основы строительного материаловедения. - М: Издательство

АСВ, 2002. - 168 с.
1370109620191912.html
1370245496617911.html
1370317210006607.html
1370405119485329.html
1370486309953693.html