Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року №41 - страница 32


про зниження трудомісткості виробів

1890

про зупинення об'єктів, накладання штрафних санкцій

2171

про індивідуальне та житлово-кооперативне будівництво

1524

про капітальне будівництво та реконструкцію

1605

про комплектацію виробів і складальних одиниць

1748

про контрабанду та порушення митних правил

1033

про коригування перспективних планів

142

про координацію проектно-розвідувальних робіт

1547

про кредитні операції

259

про лабораторні дослідження якості сировини, матеріалів, виробів

2072

про медичні огляди

713

про механізацію виробництва

1818

про механізацію праці і управління

395

про митне оформлення та контроль

1036, 1037

про навчання кадрів і активу громадських організацій

1336

про нагородження за участь у виставках

940

про надання господарським організаціям обігових коштів

227

про надання грошової допомоги через безробіття

369

про надання допомоги закладам соціально-культурної сфери

66

про надання матеріальної допомоги

1337

про надання місць дітям у дитячих закладах

829

про надання, придбання, облік, розподіл і реалізацію путівок

751, 753

про надання, розподіл і облік житлової площі

766

про надходження, наявність, експлуатацію і ремонт обладнання і механізмів, вимірювальних приладів

1928

про науково-технічну інформацію, пропаганду

918

про націнки на продовольчі товари

811

про наявність і стан автомобільних парків, гаражів, майстерень

1200

про наявність і стан медичних установ на підприємствах

710

про наявність, рух і повернення тари

1124

про недостачу й розтрату товарів і матеріалів

1116

про несення караульної служби

1261

про нормування і оплату праці

423, 426, 430, 431, 434, 436, 437, 440

про обладнання навчальних закладів

632

про облік використання науково-технічної інформації

931

про облік витрат тепло- та електроенергії

1994

про облік наявності, руху, використання трудових ресурсів

353

про облік незавершеного виробництва

1787

про облік робочого часу

413

про обстеження будівель і споруд

1712

про обстеження котлів державною інспекцією

1999

про одержання і погашення позик кас взаємодопомоги

1345

про обстеження і поліпшення житлово-побутових умов

764

про оплату обладнання

253

про оренду державних підприємств

1303

про освоєння і розширення виробництва

1765

про освоєння нових видів продукції і сировини

1819

про оснащення проектних організацій обладнанням

1563

про організацію і діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл

907

про організацію і освоєння нових виробництв

1804

про організацію і стан громадського харчування

797, 798

про організацію і дотримання державних і галузевих стандартів

2141

про організацію праці при суміщенні професій

399

про організацію протипожежної охорони

1251, 1253, 1270

про організацію ритмічної роботи підприємств

1741

про організацію й експлуатацію різних видів транспорту

1164

про організаційні заходи з економії електроенергії

1997

про охорону і відтворення тваринного світу

2174

про охорону навколишнього середовища

2153

про перебування представників зарубіжних країн

1010

про переведення енергетичних установок на нові види палива

1990

про переведення на скорочений робочий день

412

про перевірку звітів, балансів, прибутків підприємств, організацій, господарських товариств

284

про перевірку виконання законів, постанов, указів, рішень

21

про перевірку виконання рішень колегій, наказів, вказівок міністерств

22

про перевірку засобів вимірювання та обладнання

1931

про роботу з кадрами

504

про перевірку технічного рівня будівельного проектування

1506

про перегляд норм витрачання будівельних матеріалів

1695

про переоцінку основних фондів

336

про передплату на літературу

868

про перереєстрацію суб'єктів господарської діяльності

1304

про переселення громадян, міграції

380, 381, 382

про періодичний огляд стану обладнання

1952

про підвищення культури виробництва

1768

про підвищення якості науково-технічного керівництва

1736

про підготовку до виробництва й випуску продукції

1755

про підготовку і проведення виставок

939, 943

про підготовку кадрів

563

про підвищення якості та надійності продукції

2068

про пільги для окремих категорій громадян

700

про підсумки діяльності організацій

302

про планування, забудову населених пунктів

1570

про погодження об'єктів робіт з капітального ремонту

1717, 1718

про подання про присвоєння почесних звань, нагородження

670, 671, 672, 673, 678

про патентування

1478

про потреби організацій у транспортних засобах

1166

про потреби в науково-інформаційних матеріалах

932

про потребу в кадрах

503

про приватизацію

1302, 1309

про призначення допомоги, пенсій

684, 693

про прийом, виключення, поповнення, переведення учнів

580, 631

про приймання і здавання приміщень в оренду

1151

про приймання й передачу технічної документації

1532

про приймання-передавання обладнання

1028

про припинення робіт з виготовлення виробів

1751

про припинення робіт з виготовлення окремих видів і типів виробів

1774

про притягнення до відповідальності осіб, винних у випуску неякісної продукції

2061

про причини відставання росту продуктивності праці

403

про проведення атестації і встановлення кваліфікації

653

про проведення наукових конкурсів

60

про проведення навчально-виробничих екскурсій, практики

621, 627

про проведення проектно-розвідувальних робіт

1537

про проведення свят, фестивалів, конкурсів

62, 849

про проведення хронометражних робіт

435

про проекти державних, галузевих стандартів

2116

про проекти річних планів

146, 157

про проходження альтернативної служби

359

про радіологічне обстеження земель

2178

про розтрати, недостачі, заборгованості

335

про реалізацію понаднормативних і невикористовуваних товарів і матеріалів

1091

про результати експертизи

1377

про результати виробничих випробувань технологічних ліній і обладнання

1916

про результати контролю дотримання технології

1876

про результати обробки телеметричної інформації

1435

про рекламу

946

про ремонт технічних засобів в АС

2190

про ремонт транспортних засобів

1201

про роботу аспірантури

642

про роботу й діяльність брокерських фірм

1102

про роботу комісій з якості

2054

про роботу підприємств

1782

про розвиток і розміщення підприємств

1734

про розвиток колективного садівництва

812

про розробку ескізних, технічних проектів

1407

про розробку зразків проектної документації

1520

про розробку і затвердження переліків та каталогів типових проектів

1622

про розробку методів викладання

595

про розробку наукових проблем, тем

1370, 1371

про розробку нестандартного обладнання, вимірювальних приладів

1917

про розробку профілів навчальних закладів

570

про розробку та виконання Національної програми ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

2177

про розробку навчальних програм

586

про розробку цін, тарифів, прейскурантів, націнок

178, 179, 181

про розслідування причин аварій, нещасних випадків

465, 478

про рух транспорту

1212

про санітарний стан підприємств громадського харчування

802

про складання зведених звітів

301

про соціальний захист в'язнів фашизму

703

про спеціалізацію і виробниче кооперування

1749

про списання витрат щодо знятих із виробництва товарів

1775

про списання і знищення виробів

1762

про сплату податку на додану вартість та акцизного збору

287

про стан будинків і приміщень, які займають організації

1154

про стан, експлуатацію служби зв'язку

1217, 1221, 1227, 1231

про стан діловодства та архівної справи

90

про стан культурно-масової роботи

845

про стан роботи щодо розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян

29

про стан трудових ресурсів

352

про створення і зміни у складі спецфондів

222

про створення організацій, їх ліквідацію

52

про технічний рівень і якість продукції

2051

про технічний стан транспортних засобів

1186

про технічну експертизу продукції (виробів)

1849

про точність вагів і вимірювальних приладів

2110

про травматизм на підприємствах

715

про трудову дисципліну

416, 418

про усунення недоліків і порушень, виявлених під час перевірок

286

про участь у спартакіадах і спортивних змаганнях

905

про фермерські господарства

383

про фінансування всіх видів діяльності

191, 192, 194, 195, 206, 215, 219, 247

про хід економічних експериментів

161

про якість і вибракування продукції

2088

ревізій, обстежень, інвентаризації, переписів

24, 295, 330, 341, 342

розрахунку коефіцієнта змінності роботи обладнання

2019

розрахунково-текстові

1411

розробки науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

1420

установчі

54

що замінюють накази з особового складу

510

що надходять до обчислювальних центрів

2291

що подані при прийомі дітей у дитячі установи

837

щодо реалізації програм зайнятості населення і ринок праці

363, 364, 365, 366, 375

ДОКУМЕНТАЦІЯ

1402, 1541, 2266, 2270, 2276, 2278

ДОНЕСЕННЯ про аварії, пожежі

1272

ДОПОВІДІ:

 

вдосконалення структури апарату управління

393

до протоколів

4

до розпорядчих документів

9, 21, 22

з основної діяльності

45

1393773415628881.html
1393812684134791.html
1393949624113377.html
1394120068785088.html
1394208858149527.html