ТЕМА 14. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ - Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 кодекс

^ ТЕМА 14. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

 1. Звернення зацікавленої особи до суду з позовною заявою:

 1. Підстави та правові наслідки відмови у відкритті провадження у справі.

 2. Підстави та правові наслідки повернення позовної заяви та залишення її без руху.

 3. Відкриття провадження у справі. Правові наслідки відкриття провадження у справі.


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.04. - Відомості Верховної Ради України від 08.10.2004 - 2004 р., № 40, (№№ 40-42), стор. 1530, стаття 492.

 3. Господарський процесуальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56.

 4. Кодекс адміністративного судочинства України. // Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 37, ст. 446.


Судова практика:

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції». – http://www.scourt.gov.ua

 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову». – http://www.scourt.gov.ua


Література:

 1. Балюк М.І., Луспеник Д.Д.. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. Серія «Судова практика». – Х.: Харків юридичний, 2008.

 2. Васильева Г.Д. Защита против иска в гражданском судопроизводстве. –Красноярск: Изд-во Краснояр. Ун-та, 1982. 108с.

 3. Гражданский процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Червоный Ю.С., Волосатый Г.С., Ермолаева Е.О. и др. – Х.: Одиссей, 2007. – 792с.

 4. Гражданское процессуальное право Украины / Под ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2001.

 5. Гурвич М. А. Учение об иске. М., 1981.

 6. Гурвич М.А. Право на иск. –М.: Изд-во ВЮЗИ, 1983. –78с.

 7. Добровольский А. А., Иванова С. А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979.

 8. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. –М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. –157с.

 9. Зайцев Й. М. Функции иска в судопроизводстве // Государство и право. 1996, № 7.

 10. Зейкан Я.П. Захист у цивільній справі. Науково-практичний коментар (2-е вид., стереотип.). – К.: КНТ, 2008. – 488с.

 11. Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України / 2-ге вид., доп. – К.: Юридична практика, 2007. – 592 с.

 12. Кілічава Тетяна Михайлівна. Цивільний процес: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Ун-т "Україна", 2006. — 216с.

 13. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: захист проти позову // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №8.

 14. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. - К.: Істина, 2006. – 944с.

 15. Защита прав и интересов в суде: Кройтор В.А. Научно-практическое пособие. - 4-е изд., испр. и доп. - Харьков: Эспада, 2003. -- 520с.

 16. Луспеник Д.Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. – Харків: Харків юридичний, 2005.

 17. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Харків: Харків юридичний, 2005.

 18. Нескороджена Л. Л., Щербак С. В., Сіроткіна М. В. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика: наук.-практ. посібник — К. : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. — 416с.

 19. Осокина Г. Л. Право на защиту в исковом производстве. Томск,1990.

 20. Пашук А.Й. Позов у радянському цивільному процесуальному праві. Лекції із спецкурсу. –Львів: Вид-во Львів. ун-ту. –1971 р.

 21. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / Комаров В.В., Тертишніков В.І., Баранкова В.В. та інші; за заг. ред. професора В.В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008.

 22. Пуданс-Шушлебіна К.Ю. Зустрічний позов, як засіб захисту інтересів суб’єктів публічної влади // Вісник Верховного Суду України. – 2008. - №4.

 23. Пушкар Є.Г. Правова природа права на судовий захист: Проблеми формування суверенної правової української держави // Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид. 1993. Вип.30.

 24. Пушкарь Е.Г. Конституционное право на судебную защиту. –Львов: Вища шк. Изд-во Львов. ун-та, 1982. –215с.

 25. Пушкарь Е.Г., Богдан Й.Г. Порядок реализации права на судебную защиту в советском гражданском процессе. Львов: Изд-во. Львов ун-та, 1987. –67с.

 26. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права // Право України. – 2004. - №8.

 27. Усенко В.Ф. Цивільний процес: Навчальний посібник / В.Ф. Усенко, Л.А. Грабовський, Д.І. Минюк; Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005.

 28. Фазикош Г. Змагальний тип цивільного судочинства та вплив змагальних процедур на судове рішення // Право України. - 2002. - №12.

 29. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я.Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - Т.1. – 912с.

 30. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В., Нескороджена Л.Л., Лазько Г.З., Кучер Т.М. Цивільний процес України: кредитно-модул. навч. посіб.-практикум / Центр правових досліджень Фурси / С.Я.Фурса (ред.). — К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2009. — 453с.

 31. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І.. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи: наук.-практ. посібник / Центр правових досліджень Фурси — К.: Видавець Фурса С.Я., 2006. — 448с.

 32. Цивільне процесуальне право України / За редакцією професора В.В. Комарова. – Харків, 1999.

 33. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2006.

 34. Цивільне судочинство. Судова практика.; за заг. ред. А.Г. Яреми. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

 35. Цивільний процес України: Чорнооченко С.І. Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 292с.

 36. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. / Бичкова С.С., Білоусов Ю.В., Бірюков В.І. та ін.; за заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2008. – 840с.

 37. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.В.Комарова. – Х.: Одіссей, 2001.

 38. Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник для юрид. спец. вищих закладів освіти. — К. : Ін Юре, 1997. — 608с.

 39. Щеглов В.Н. Иски о судебной защите гражданского права: Лекции для студентов. –Томск: изд-во Томск. ун-та, 1987. –166с.


Практичні посібники щодо оформлення процесуальних документів:

  1. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. – К.: Наукова думка, 1996.

  2. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) / Укол.: Лядецький М.М., Хавронюк М.І.. – К.: Атака, 2002.

  3. Суд: Зразки документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практичний посібник / Упоряд. І.А.Куян. – К,: Оріони, 1998.


Письмові завдання:

А)

Скласти позовну заяву (фабула спору визначається викладачем).

Задачі:

1. Галицький районний суд м. Львова, розглядаючи справу про розірвання шлюбу між гр. Г. та гр. О., в задоволенні позову відмовив.

Через рік гр. Г. повторно звернулася з позовом до гр. О. про розірвання шлюбу. Суддя Галицького районного суду м. Львова відмовив у відкритті провадження у справі, зазначивши, що така вже розглядалася судом.

Проаналізуйте ситуацію. Які підстави для відмови у відкритті провадження у справі Ви знаєте? Які правові наслідки відмови у відкритті провадження у справі? Чи правомірні дії судді?


2. гр. К., який володів будинком на праві приватної власності, здавав його частину наймачам: гр. Б. та М. гр. М. своєю поведінкою створював нестерпні умови для дальшого спільного проживання з гр. Б. Заходи громадського впливу результатів не дали. Тоді гр. Б. звернувся до власника гр. К. з проханням виселити гр. М.

Ситуація 1. гр. К. звернувся з позовом у суд.

Ситуація 2. До суду з позовом звернувся гр. Б.

Проаналізуйте ситуацію. Визначіть процесуальне положення зазначених суб`єктів, предмет, підставу, зміст та вид позову.


3. У січні 2009 р. Сумський м’ясокомбінат пред’явив позов до гр. І. та гр. Г. про визнання недійсним договору дарування будинку. Позивач зазначав, що в 1988 р. виконком Сумської міської Ради депутатів виділив гр. І. в м. Суми земельну ділянку для спорудження будинку. Під час будівництва його сім’я проживала у двокімнатній квартирі будинку, що належав м’ясокомбінату. Після закінчення будівництва гр. І. подарував будинок своїй тещі – гр. Г., яка поселилася у ньому з молодшим сином. Сам же гр. І. з дружиною і сім’єю сина залишилися жити у вказаній квартирі.

Посилаючись на те, що договір дарування гр. І. оформив без наміру створити юридичні наслідки, а щоб залишити за своїм сином квартиру у будинку м’ясокомбінату, позивач просив суд визнати цей договір недійсним.

Проаналізуйте ситуацію. Визначіть статус учасників процесу, предмет, підставу, зміст та вид позову. Чи правильне рішення суду?


4. гр. В. і А. пред’явили позов до гр. З. про звільнення від виплати періодичних платежів, посилаючись на те, що вони з грудня 2008 р. сплачують їй по 1000 грн. на відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю. У даний час здоров’я відповідачки відновилось, а їх матеріальний стан погіршився.

Суддя ухвалою відмовив у відкритті провадження у справі. Відмовляючи у прийнятті позовної заяви, суд послався на те, що позивачі не подали документи з приводу того, що здоров’я гр. З. відновлено, або інших доказів, які свідчили б про необхідність зміни розміру платежів.

Проаналізуйте ситуацію. Чи законна така ухвала суду? Чи вправі суд відмовити в прийнятті заяви з мотиву, що позивач не подав доказів на підтвердження своїх позовних вимог?


5. гр. В. і А. пред’явили позов до гр. З. про звільнення від виплати періодичних платежів, посилаючись на те, що вони з грудня 2008 р. сплачують їй по 1000 грн. на відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю. У даний час здоров’я відповідачки відновилось, а їх матеріальний стан погіршився.

Суддя ухвалою відмовив у відкритті провадження у справі. Відмовляючи у прийнятті позовної заяви, суд послався на те, що позивачі не представили документів з приводу того, що здоров’я гр. З. відновлено, або інших доказів, які свідчили б про необхідність зміни розміру платежів.

Проаналізуйте ситуацію. Чи законна така ухвала суду? Чи вправі суд відмовити в прийнятті заяви з мотиву, що позивач не представив доказів на ствердження своїх позовних вимог?


6. Вироком Сихівського районного суду м. Львова від 10 жовтня 2008 року гр. С. засуджений за ч.2 ст.185 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На виконання вироку в частині конфіскації майна за місцем проживання засудженого проведений арешт майна. В акт опису були включені: меблевий гарнітур, піаніно, холодильник, легковий автомобіль «MERCEDES» та інше майно.

12 січня 2009 року дружина засудженого гр. Л. звернулася в суд з позовом про звільнення від арешту меблевого гарнітуру, піаніно та автомобіля, посилаючись на те, що це майно належить їй на праві приватної власності, а також про виключення половини всього іншого майна, включеного в акт опису, як такого, що набуте під час шлюбу.

12 лютого 2009 року суддя відкрив провадження у справі.

Проаналізуйте ситуацію. Визначіть склад та процесуальний статус учасників процесу, предмет, підставу, зміст та вид позову. Чи були допущені суддею порушення норм процесуального права? Чи підлягає ухвала про відкриття провадження у справі оскарженню?


7. 17 серпня 2009 року гр. В. звернувся до Галицького районного суду м. Львова з позовом про поновлення на роботі. 27 серпня 2009 року суддя повернув позовну заяву, оскільки гр. В. не додав до позовної заяви копії всі документів, що були додані до неї.

Проаналізуйте ситуацію. Чи були допущені суддею порушення норм процесуального права? Які шляхи їх усунення? Чи підлягають оскарженню ухвала про повернення позовної заява та ухвала про залишення її без руху?


8. 17 серпня 2009 року гр. З. звернувся до Франківського районного суду м. Львова з позовом про усунення перешкод у користуванні майном. Під час попереднього судового засідання з’ясувалося, що позовна заява була подана недієздатною особою. Суд постановив ухвалу про повернення позовної заяви.

Проаналізуйте ситуацію. Чи були допущені суддею порушення норм процесуального права? Які шляхи їх усунення? Яку процесуальну дію повинен був вчинити суд?


9. До суду звернулися з позовом внуки генерала Шухевича. Позов стосувався недостовірної інформації, поширеної віце-прем’єр-міністром Табачником в засобах масової інформації про те, що Шухевич, начебто співпрацював з Адольфом Гітлером.

На стадії відкриття провадження у справі суддя постановив ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі суддя вказав, що позов не відповідає вимогам ч.6 ст. 119 ЦПК, бо в ній не вказані підстави для звернення за захистом.

Згодом суддя постановив ухвалу про повернення позовної заяви.

На ухвалу суду була подана апеляція.

Хто вправі звернутися до суду із позовною заявою? Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?


^ ТЕМА 15. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

 1. Провадження у справі до судового розгляду - самостійна стадія судового процесу, її мета та завдання.

 2. Попереднє судове засідання.

 3. Процесуальні дії судді та осіб, які беруть участь у справі по підготовці справи до судового розгляду.

 4. Призначення справи до розгляду. Судові виклики і повідомлення.


Законодавство:

 1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України, 18 берез. 2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 40 – 41. – с. 135.

 3. Господарський процесуальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56.

 4. Кодекс адміністративного судочинства України. // Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 37, ст. 446.


Судова практика:

 1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду // Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 12 черв. 2009 [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua


Література:

 1. Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження // Право України. - 2006.- №11.

 2. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складові наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства // Форум права. – 2009. – №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-1/09bness.pdf

 3. Боннер А. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. “Советская юстиция”, -1969 г. - №4.

 4. Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України / 2-ге вид., доп. – К.: Юридична практика, 2007. – 592 с.

 5. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. - К.: Істина, 2006. – 944 с.

 6. Луспеник Д. Значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. - 2006. - №11.

 7. Пучинский В.К. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. –М.: Юрид. лит., 1962. –90с.

 8. Советский гражданский процесс под редакцией профессора М.А.Гурвича. Издательство “Высшая школа”, 1967 г.

 9. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я.Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - Т.1. – 912 с.

 10. Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду. К., 1994.

 11. Якименко О. Мета і процесуальне оформлення підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. - 2003. - №12.

 12. Якименко О. Особливості підготовки цивільних справ до судового розгляду з участю іноземного елемента // Право України. - 1998. - №7.

 13. Якименко О. Підготовка аліментних справ до судового розгляду (судово-теоретичні аспекти) // Право України. - 1999.- №8.


Задачі:

1. Муров звернувся з позовом до суду про повернення Яремчуком боргу, разом з тим подав суду клопотання про витребування письмових показань свідка Малинчука, який знаходиться в довготерміновому відрядженні. Крім цього позивач подав клопотання про проведення допиту свідка Бурчака в порядку забезпечення доказів, оскільки є підстави вважати, що допит цього свідка буде неможливим в судовому засіданні.

В свою чергу відповідач Каблуков заявив клопотання про витребування письмових показань свідка Зареви, оскільки останній знаходиться в лікарні та не зможе з’явитися в суд. Суд відмовив в задоволенні всіх клопотань, а провадження по справі призупинив до моменту видужання свідка Зареви, при цьому виніс ухвалу про допит свідка Малинчука в порядку судового доручення судом за місцезнаходженням свідка у відрядженні.

Чи правильні дії суду?


2. Кузьмінська Р. працювала інженером на фабриці ВАТ “Провесінь” в м. Львові. 14 січня 2008 року вона була звільнена з роботи внаслідок скорочення штату працівників (п.1 ст.40 КЗпП). Вважаючи звільнення незаконним, Кузьмінська Р. 15 лютого 2008 року звернулась в суд з позовом про поновлення її на роботі і стягнення з фабрики на її користь за 20 днів вимушеного прогулу заробітної плати у сумі 850 грн.

Які дії мусить провести суддя для підготовки справи до розгляду?


3. При проведені попереднього судового засідання суд переконав сторін укласти мирову угоду та допоміг визначити її умови. Після цього суд виніс ухвалу про затвердження мирової угоди та закрив провадження по справі.

Чи правомірні дії суду?

Чи передбачає підготовка справи до судового розгляду таке завдання як примирення сторін?


4. Вироком місцевого суду Личаківського району м. Львова від 3 жовтня 2006 року Гаврилів С. засуджений за ч.5 ст.185 КК України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На виконання вироку в частині конфіскації майна за місцем проживання засудженого проведений арешт майна. В акт опису були включені: меблевий гарнітур, піаніно, холодильник, легковий автомобіль “Волга” та інше майно. Жінка засудженого Співак Л. звернулася в суд з позовом про звільнення від арешту меблевого гарнітуру і піаніно, посилаючись на те, що це майно належить їй на праві приватної власності, а також про виключення половини всього іншого майна, включеного в акт опису, як такого, що належить їм на праві спільної сумісної власності.

Які дії мусить провести суддя для підготовки справи до розгляду?


5. Ронова звернувся до суду з позовом до Ронового про поділ в натурі будинку, який складається з двох кімнат площею 20 кв. м та 12,8 кв.м., кухні розміром 9 кв.м. Як підставу своїх вимог позивачка вказала, що даний будинок був придбаний в 1999 році, коли вони з відповідачем перебували в шлюбі. На даний час шлюб розірвано, а колишній чоловік створює перешкоди для її проживання в будинку.

Які підготовчі дії щодо збирання доказів потрібно вчинити суду?


6. Смола Д. заявив до своєї дочки Фалюти Н. позов про стягнення коштів на утримання.

Які дії мусить провести суддя для підготовки цієї справи до розгляду?


7. Громадянин В. подав суду позов про повернення суми депозитного вкладу до банку, строк якого відповідно до договору минув. Для видачі йому депозиту позивач подав до банку відповідну заяву, у відповідь на яку банк надав пояснення, що видати депозит не може, оскільки не має коштів для цього. На стадії провадження справи до судового розгляду позивач подав суду клопотання про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки банку.

Як повинен вчинити суд?


8. Громова звернулася до суду з позовом до Громового про поділ спільної сумісної власності. Також в порядку забезпечення позову вона просила накласти арешт на автомобіль. Суддя задовольнив клопотання позивачки та наклав арешт. Відповідач подав клопотання про зняття арешту, в результаті чого суддя його зняв, взявши до уваги доводи відповідача.

Оцініть правомірність дій судді.


9. Війтюк Р. заявив позов до Раєвського Н., який винаймає в належному Війтюку Р. на праві приватної власності будинку квартиру. В своїй позовній заяві Війтюк Р. пояснив, що Раєвський Н. не сплачує за квартиру протягом 8 місяців, заборгувавши орендну плату в розмірі 400 грн. Через це Війтюк Р. просить виселити Раєвського Н. з квартири і стягнути з нього 400 грн. і судові витрати.

Будучи викликаним в порядку підготовки справи до розгляду до судді, Раєвський Н. заявив, що він не платив орендну плату Війтюку Р. тому, що був вимушений провести в займаній квартирі капітальний ремонт, так як Війтюк Р. як власник будинку цей ремонт не проводив, а без проведення капітального ремонту в займаній квартирі жити було б неможливо. Вартість проведеного ремонту оцінюється в 2000 грн.

Які дії мусить провести суддя для підготовки справи до розгляду?


10. Соколова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначила, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати машинобудівного заводу. Вважає, що її звільнили з займаної посади незаконно, так як ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. В той же день у відділ планування на посаду економіста було прийнято нову людину. Вона також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє неповнолітніх дітей 7 і 10 років. Під час попереднього судового засідання позивачка заявила, що жодних доказів вона не може надати, і тому просить суд допомогти їй зібрати докази.

Суддя дав відповідь, що збирання доказів не входить до компетенції суду, і тому її справа буде розглянута тоді, коли вона надасть необхідні докази.

Дайте правову оцінку даній ситуації.

Чи правильні дії судді?

Якими нормами ЦПК України і яким принципом слід користуватися при вирішенні питання про збирання доказів по справі?


^ Письмові завдання:

Провести аналіз ухвал суду.

А)

УХВАЛА

про направлення судового доручення


27 квітня 2006 р. м. Львів


Личаківський районний суд м. Львова у складі: головуючого судді Рибал­ка А.Д., при секретарі Івановій К.О.,розглянувши позовну заяву Ф.І.В. до Ф.О.П. про визнання такою, що втра­тила право користування жилим приміщенням, третя особа - виконком Фрунзенської районної ради м. Львова,

ВСТАНОВИВ:

Ф.І.В. звернувся в суд із позовом до Ф.О.П. (колишньої дружини) про визнання такою, що втратила право користування жилим приміщенням в квартирі будинку по вул. м. Львова з підстав, передбачених ст. 71 ЖК України, посилаючись на те, що відповідачка з 2004 р. без поважних причин у квартирі не проживає. Позивач стверджує, що відповідачка зразу же після розлучення забрала всі свої речі і стала проживати у чоловіка за адресою: ___, з яким тривалий час підтримувала певні відносини, що й стало причиною розлучення. На його прохання знятися з реєстрації, оскільки йому важко сплачувати за неї комунальні платежі, які вона не сплачує, відповідачка заперечує, пояснюючи, що іншого житла не має, тимчасово проживає у своєї матері. Він їй не чинив ніяких перешкод у користуванні квартирою. На підтвердження цих обставин Ф.І.В. просить допитати свідка, сестру відповідачки - Іванову Галину Петрівну, яка проживає у м. Луганську, якій відповідачка пояснювала причини того, чому вона залишила спірну квартиру і за яких обставин, про що йому стало відомо з листа Іванової Г.П., в якому вона просить його вибачити поведінку її сестри. Враховуючи, що факти, які можуть бути повідомлені Івановою Г.П, мають суттєве значення для справи, а безпосередній допит зазначеного свідка судом, який розглядає справу по суті, через значну віддаленість її місця проживання є ускладненим та знаходиться за межами його територіальної підсудності, ке­руючись п. 5 ст. 130, ст. 132 ЦПК України,


УХВАЛИВ:

Доручити Ленінському районному суду м. Луганська провести певні про­цесуальні дії.

Допитати в якості свідка Іванову Галину Петрівну, яка проживає в м. Луганську по вул.__, 12 з таких питань:

що їй відомо про фактичне місце проживання її сестри Ф.О.П. на даний час та з якого часу вона проживає за адресою в м. Львові по вул.__ ;

за яких обставин її сестра Ф.О.П. залишила спірне місце проживання та чи перешкоджав позивач відповідачці у користуванні цією квартирою.

2. Пред'явити Івановій Г.П. для підтвердження лист, наданий Ф.І.В., і з'ясувати у неї чи дійсно вона його писала та яким чином їй стало відомо про зазначені в листі факти, чи не заперечує вона проти оголошення змісту листа в судовому засіданні.

3. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії направити суду.


^ Б)

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

у зв'язку з відмовою від позову у попередньому судовому засіданні


21 квітня 2006 р. м. Львів


Сихівський районний суд м. Львова у складі: головуючого судді Попова В.Г., при секретарі Івановій К.Г., розглянувши в попередньому судовому засіданні справу за позовом С.О.П. до С.Р.Г. про визнання таким, що втратив право користування жилим при­міщенням, третя особа - виконком Ленінської районної ради м. Львова,

УСТАНОВИВ:

С.О.П. у квітні 2006 р. звернулася до суду з позовом про визнання С.Р.Г. таким, що втратив право користування жилим приміщення у квартирі, що знаходиться в будинку_ за адресою:_, посилаючись на те, що відповідач без поважних причин більше року в спірній квартирі не проживає, комунальні послуги не сплачує, у зв'язку з чим порушуються її права. При проведенні попереднього судового засідання від позивачки надійшла письмова заява про відмову від позову, так як відповідач добровільно знявся з реєстрації зі спірної квартири. Позивач також просить стягнути з відповідача понесені нею судові витрати. Відповідно до ч. 4 ст. 130 ЦПК України при відмові від позову ухвалюється судове рішення в порядку, встановленому ст. 174 цього ж Кодексу. Згідно з ч. З ст. 174 ЦПК України у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі. Наслідки закриття провадження у справі позивачеві роз'яснені, підстав для неприйняття відмови від позову не встанов­лено, тому у відповідності до п. З ст. 205 ЦПК України провадження у справі закривається.

Підлягає задоволенню вимога С.О.П. про стягнення на її користь понесених судових витрат: судового збору в розмірі грн. та грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, що підтверджується квитанціями.

Згідно зі ст. 89 ЦПК України, якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслі­док задоволення їх відповідачем після пред'явлення позову, суд за заявою пози­вача присуджує стягнення всіх понесених ним у справі витрат з відповідача.

С.Р.Г. знявся з реєстрації зі спірної квартири після пред'явлення позива­чем позову, що доводить пред'явлена суду довідка житлового органу.

Керуючись ст. ст. 31, 130, 174, п. З ст. 205 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

Прийняти відмову С.О.П. від позову до С.Р.Г. про визнання таким, що втратив право користування жилим приміщенням, третя особа – виконком районної ради. Провадження у справі закрити.

Стягнути на користь С.О.П. з С.Р.Г.__грн. судового збору і__ грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Львівської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення ухвали заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.


1398409200029012.html
1398531148907242.html
1398607493520270.html
1398675504946644.html
1398754815983999.html