Науково-методична робота - Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа...


Науково-методична робота


^ Методична служба http://portal.prolisok.org/struktura_metod.html Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв) відповідно до закону України «Про освіту», орієнтуючись на гуманізацію цілеспрямованого процесу виховання й навчання в інтересах людини, суспільства, держави, реалізуючи принципи державної політики в галузі освіти, забезпечує:

• досягнення учнем установлених державою освітніх рівнів (освітніх цензів);

• формування в закладі освітньо-виховного простору на основі пріоритету загаль­нолюдських цінностей, життя та здоров'я людини, вільного розвитку особистості; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщи­ни, родини;

• досягнення єдності загальнодержавного культурного й освітнього простору; захист і розвиток засобами освіти національних культур, регіональних культурних традицій та особливостей; відродження української культури, моральності, духовності;

• адаптацію освітньої установи до нових умов та особливостей розвит­ку учнів; побудова загальнодоступної освіти з урахуванням рівня су­часної педагогічної науки та творчої практики навчання й виховання.

Методична служба передбачає формування й роз­виток професійних якостей учителя, вихователя, підвищен­ня їхньої професійної майстерності.

^ Основними умовами організації методичної діяльності, побудови адап­тивної моделі методичної служби та управління нею в освітній установі є:

• чіткий розподіл повноважень, прав та обов'язків;

• максимальне урахування соціального замовлення на освітні послуги та особистісно зорієнтована побудова діяльності педагогів у різних структурах методичної служби;

• розгляд активного позитивного досвіду методичної роботи кожного члена педагогічного колективу як опорного в побудові загальної си­стеми методичної роботи, загальнодержавного, регіонального, те­риторіального досвіду й загальних тенденцій розвитку методичної роботи, теоретичних підходів, розроблених наукою.

^ Мета методичної служби - забезпечити дієвість системи внутрішньо-шкільного управління в організації, удосконаленні, стабілізації й розвитку всієї життєдіяльності освітньої установи, для чого:

• організувати активну участь членів педагогічного колективу освітньої установи у плануванні, розробці та реалізації програм розвитку, в інноваційних і дослідно-експериментальних процесах;

• сприяти підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителя, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування й розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію.

Для реалізації поставленої мети методична служба облкомплексу вирішує такі задачі:

• створює єдиний інформаційний простір і регулює інформаційні потоки управлінської та науково-методичної документації, концентрує цінний досвід досягнень в освітній практиці;

• забезпечує ефективну й оперативну інформацію про нові методики, технології, організацію та діагностику освітньо-виховного процесу;

• організує роботу зі створення нормативно-правової бази функціону­вання й розвитку освітньої установи;

• сприяє створенню програмно-методичного та наукового забезпечен­ня освітньо-виховного процесу, умов для впровадження й поширення позитивного педагогічного досвіду, інновацій, науково-дослідного, дослідно-експериментального та іншого видів творчої діяльності;

• забезпечує проведення діагностичних та атестаційних процедур для об'єктивного аналізу процесу розвитку й досягнутих результатів, стимулювання педагогічної творчості;

• здійснює контроль виконання Державного стандарту й освітніх програм, рівня навченості й вихованості учнів;

• керує процесами підвищення кваліфікації та безперервної освіти педагогічних працівників, сприяє організації раціональної педагогічної праці, саморозвитку педагогів.

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в облкомплексі є інформацій­но-методичний центр навчального закладу.

У 2009-2010 н.р. продовжувалась діяльність по впровадженню в навчально-виховний процес, методичну роботу мультимедійних та комп`ютерних технологій.

У 2009/2010 навчальному році була продовжена апробація підручника: «Рідна мова» для 7-го класу, О. Глазова, Ю. Кузнецов, Київ, «Зодіак - ЕКО», 2007 (експерт – вчитель української мови Павленко В.В.).

Методична рада спрямовує і координує всі напрями діяльності методичної служби .

Протягом 2009-2010 навчального року методичною радою були схвалені до друку розроблені методичною службою облкомплексу методичні посібники на різноманітну тематику:

1. «Модель наукового товариства учнів «Дивосвіт». Методичний вісник №5-6, листопад 2009 року/ Відп. за випуск А.В.Кривенко. – Кіровоград, 2009. – 40 с., 72 с. – Науково-методичний центр Кіровоградського обласного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).

В роботі розглядаються теоретичні аспекти та механізми створення моделі наукового товариства учнів, вплив науково-дослідницької діяльності учнів на ефективність роботи навчального закладу, умови формування ключових компетентностей учнів гімназії шляхом залучення їх до активної творчої діяльності. У додатках вміщено інформаційні матеріали з нормативного забезпечення, зразки робочих документів, дані про результативність роботи НТУ «Дивосвіт».

2. «Програми, факультативи та спецкурси з природничо-математичних дисциплін». Методичний вісник №7, грудень 2009 року/ Відп. за випуск А.В.Кривенко/ упоряд. Г.Якимчук. – Кіровоград, 2009. – 52 с. – Науково-методичний центр Кіровоградського обласного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв).

У збірнику вміщено програми факультативів та спецкурсів з природничо-математичних дисциплін, авторами яких є вчителі Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу гуманітарного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв).

14 квітня 2010 року в облкомплексі проведено майстер-клас Чернецького І.С. "Відкриті демонстраційні олімпіади з фізики".

У заході брали участь: голова Асоціації вчителів фізики "Шлях освіти - ХХІ”, Голова Хмельницького обласного осередку Асоціації, вчитель фізики спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5 із поглибленим вивченням інформатики м.Кам'янця-Подільського Чернецький Ігор Станіславович; кращі вчителі фізики області, адміністрація, педагогі та учні 10-11-х класів облкомплексу. Програма семінару: http://portal.prolisok.org/metodika/35-majster-klas-vidkriti-demonstracijni-olimpiadi-z-fiziki.html

Фоторепортаж семінару:

http://picasaweb.google.com.ua/kryvenkoandrey/mvgUQB#

20 квітня 2010 року  з 15-00  по 17-00 в облкомплексі відбулася зустріч з учасниками Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психолого-педагогічні умови розвитку обдарованості особистості». Адміністрацією, педагогами та учнями гімназії для гостей була проведена екскурсія по закладу та підготовлені змістовні виступи про систему роботи з обдарованими учнями в облкомплексі.

Програма семінару:

http://portal.prolisok.org/metodika/34-vseukrayinskij-naukovo-praktichnij-seminar-psixologo-pedagogichni-umovi-rozvitku-obdarovanosti-osobistosti.html

Із вересня 2009 року педагогічними працівниками закладу підготовлено та здійснено випуск інструктивно-методичних матеріалів, методичних посібників: «Виховна робота в реаліях сьогодення» (творча група); О.Л.Свириденко. Початки стереометрії. 10 клас. Методичні рекомендації. – Кіровоград, 2010. – 44с. – Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського; «Впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Інформаційно-методичні матеріали. Методичний вісник №8, червень 2010 року/ упоряд. Шепель В.О. – Кіровоград, 2009. – 92 с. – Науково-методичний центр Кіровоградського обласного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).

Протягом 2009-2010 навчального року педагоги та методисти облкомплексу Бірюкова О.С., Буряк Ю.В., Вовкотруб В.П., Ганжела С.І., Кривенко А.В., Пасічник Н.О., Філянт С.В., Черткова Н.С. брали активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та обласних педагогічних читань, нарад, науково-практичних конференцій.

Протягом навчального року продовжувалася робота вчителів, методистів і вихователів щодо підготовки до друку матеріалів з досвіду роботи в газетах, журналах та інших періодичних виданнях (Балашова К.В., Буряк Ю.В., Вовкотруб В.П. , Литвин М.Ю., Свириденко О.Л., Якимчук Г.В., Філянт С.В. тощо).

27 травня 2010 року розпочав роботу оновлений сайт облкомплексу. http://portal.prolisok.org/ На шкільному порталі кожен відвідувач зможе отримати докладну інформацію про навчальний заклад, зареєстровані користувачі – скачати науково-методичні розробки педагогів та інші матеріали, які стосуються будь-яких видів діяльності облкомплексу.

У 2009 – 2010 н.р. в облкомплексі продовжувала реалізуватися ідея проектної освіти.

З метою створення умов для ефективного науково-методичного супроводу експериментальної діяльності вчителів та вихователів облкомплексу, підвищення їхньої готовності до педагогічних інновацій методичною службою реалізовані довгострокові проекти «Використання методу проектів у навчально-виховному процесі» (Дмитрієва В.В.) та «Використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі» (Буряк Ю.В.). Результатом роботи над проектом «Використання методу проектів у навчально-виховному процесі» є активізація проектної діяльності вчителів та вихователів облкомплексу.

Успішно реалізовані проекти:

Наступний проект, який був розроблений вихователем Гур А.А., «Розвиток творчих здібностей учня як побутово компетентної особистості у соціумі в умовах позакласної роботи засобами вжиткових мистецтв». Проект розроблено для учнів 10-11-х класів. Головні завдання проекту: розвиток творчих здібностей учнів в умовах позакласної роботи засобами вжиткових мистецтв у традиціях культури українського народу; формування побутово-компетентної особистості в соціумі, художньо-конструктивних навичок роботи з матеріалами та оволодіння інструментами; виховування поваги та захоплення культурою, традиціями українського народу, розуміння краси природи, виховання естетичного смаку, допитливості, працелюбності, охайності, економності; розвиток в учнів фантазії, уяви, уважності, спостережливості, координації рухів рук.

Метою проекту є: виховання в дітей відповідального, ціннісного ставлення до свого здоров’я, пропагування серед учнів переваг здорового способу життя, сприяння формуванню в гімназистів морально-правових рис, які стануть на заваді проявам антисуспільної поведінки.

Завдання проекту: вчити учнів осмислювати, порівнювати, співставляти явища навколишнього життя, факти, події; примушувати задуматись над власною поведінкою, створювати умови для формування певних емоційно-вольових та моральних якостей особистості.

Цілі проекту: вивчати історію, географію, особливості культури, звичаїв та традицій рідного краю; сприяти розвитку критичного мислення в учнів, формуванню в них навичок роботи з різними джерелами інформації, використання набутих знань та вмінь, робота в групах; здійснювати громадянське та національно-патріотичне виховання, прагнення реалізації своєї мети та прославлення своєї гімназії, міста, країни, виховання почуття гордості за свою Батьківщину.

Цілі проекту: активізація мовленнєвих навичок у процесі фінальної гри-конкурсу проекту; формування комунікативної компетенції при застосуванні знань на практиці; підведення підсумків проектної роботи із визначенням кращих знавців англійської мови; розвиток навичок роботи в творчих групах.

Цілі проекту: виховання бережливого та уважного ставлення до природи; поглиблення знань, умінь і навичок, необхідних для охорони і відтворення природи рідного краю; виховання екологічної культури у дітей; вивчення природи рідного краю, його багатств.

Цілі проекту: підсилення мотивації до вивчення мови та літератури; глибше пізнання через мову та літературу історії, культури народу, естетичних та моральних цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів; вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації; знаходити, сприймати, аналізувати оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані з різних джерел; розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях; формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, морально-етичних, суспільних та інших проблем; розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними; здійснити апробацію та введення інтерактивних технологій у на­вчально-виховний процес; удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.

Активну участь у роботі семінарів, засіданнях творчих груп, заняттях шкіл творчого вчителя і педагогічної майстерності в облкомплексі, при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського брали педагоги облкомплексу у 2009-2010 навчальному році. «Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології роботи з текстом. Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями» (Руденко Л.М.), «Інноваційні виховні педагогічні технології – ефективний засіб створення творчого простору навчального закладу» (Шепель В.О.), «Сучасні засоби навчання фізики як актуальний напрямок модернізації шкільної освіти» (Буряк Ю.В.), «Аналітико-інтерпретаційна діяльність вчителя на засадах теорії М.Бахтіна» (Якимчук Г.В.), «Формування компетентностей школярів у процесі вивчення біології та хімії» (Литвин М.Ю.), «Урок словесності як засіб реалізації творчого потенціалу вчителя та учня. Особливості проведення зовнішнього оцінювання з української мови та літератури» (Павленко В.В.), «Пошук шляхів роботи з обдарованими учнями в процесі їх підготовки до участі в природничо-математичних олімпіадах», «Навчально-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти», «Демонстраційне комп’ютерне моделювання як засіб інтенсифікації навчання основам природничих наук», «Задачі на побудову», «Методи розв’язування олімпіадних задач», «Параметр в рівняннях та нерівностях» (Свириденко О.Л.).


^ Психологічна служба


Психологічна служба є складовою частиною виховного процесу комплексу. Науково-методична проблема, над якою працює практичний психолог-методист Якимчук Г.В., – «Виховання компетентної особистості через диференціацію навчання та психологічного супроводу – допомога у розвитку всебічно розвиненої, компетентної особистості». Супровід психолога починається з перших днів навчання учнів у новостворених класах.

^ Головні напрямки діяльності психологічної служби:

- психологічна просвіта ( участь у психолого-педагогічному семінарі, засіданні методичних об’єднань вихователів та вчителів, виступи на батьківських зборах, ділові ігри, бесіди).

Психологічна служба комплексу побудувала свою роботу так, щоб сприяти розвитку всебічно розвиненої особистості учня, розвитку почуття відповідальності за своє майбутнє. Робота психологічної служби проводиться за такими розділами:

- робота з учнівським колективом,

- робота з педагогічним колективом,

- робота з батьківським колективом,

- методична робота.

Систематично проводиться індивідуальне консультування учнів, вчителів, вихователів, батьків з метою надання психологічної допомоги для вирішення різних проблем. Практичний психолог здійснює психодіагностику та спостереження за адаптацією та формуванням колективів у новостворених 5 класі та 10-А 10-Б, 10-В класах. За допомогою різних анкет, методик, спостереження вивчає індивідуальні особливості учнів, їхні риси характеру, темперамент, творчі здібності, рівень вихованості учнів. Практичний психолог проводить профорієнтаційну роботу у профільних класах, знайомить із різними видами професійної діяльності, пропагує роботу педагога серед учнів допрофільних класів. Відповідно до вікових особливостей учнів проводяться бесіди, ділові ігри, тренінги з учнями підліткових та старших класів. Працює над реалізацією Програми Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». З цією метою у 7-10-х класах проводиться тренінг на тему «Здоров’я та здоровий спосіб життя» відповідно до вікових особливостей учнів. Також тренінги проводились із членами учнівського парламенту. Протягом навчання учня накопичується банк даних про психічні та індивідуальні особливості учнів (рівень мислення, уяви, уваги; тип темпераменту, емоційний стан, риси характеру тощо). Працює психологічний клуб «Пізнай себе», ведеться робота з обдарованими дітьми та дітьми «групи ризику». Проводяться бесіди про дружбу та її роль в житті людини (5-8кл.), про сімейне виховання та формування цінностей сім’ї (10-11 кл.), тренінг «Ми за здоровий спосіб життя».

Із педагогічним колективом проводяться засідання психолого-педагогічного семінару, де обговорюються актуальні проблеми щодо розвитку особистості та формування національної свідомості учнів комплексу. Очолює творчу групу по впровадженню проективних методик у практику роботи гімназії-інтернату (школи мистецтв) з вихователями.

Серед учителів та батьків проводиться просвітницька робота з психологічних знань. Психолог виступає на засіданнях методичних об’єднань, батьківських зборах з актуальних питань, бере участь у батьківському всеобучі. Надруковано методичний посібник «Проективні методики у роботі практичного психолога»; у випуску «Методичного вісника», розміщено інформаційно-методичні матеріали з психології навчання та виховання, що допоможе вихователям гімназії здійснювати дослідження особистості учня.

Практичний психолог бере участь у створенні каталогу БІЦ (газета «Психолог»); друкується у рубриці «Інформація психолога» в газеті комплексу «Пролісок».

Ганна Валентинівна підготувала та провела семінар для психологів області з обміну досвідом роботи з обдарованою особистістю (28.01.2010).


1403667432550430.html
1403770130634674.html
1403874249171202.html
1404066390154233.html
1404281503553149.html